3 Mart 2016 Perşembe

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR..


Yönetim kurulu Başkanımız Yücel TURAN'ın  bir yıldır tüm bakanlık TAB ve her ortamda mücadele ve azmiyle çaba sarfettiği tarıma dayalı destekler artık sadece bir kaç ile değil tüm illerimize uygulanacak.Başkan Yücel TURAN'ın Tarım Bakanlığı Müşteşarlığı ve ilgili birimleriyle yaptığı görüşmeler TAB'ında desteğiyle hayata geçiyor.Bununla ilgili genelge aşağıdadır.


AMAÇ:Madde 1
BU KARARIN AMACI:dOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRENİN KORUNMASINI DİKKATE ALARAKKIRSAL ALANDAGELİR DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ,TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMA DAYALI SANAYİ ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN DESTEKLENMESİ,TARIMSAL PAZARLAMA ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ,GIDA GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ,KIRSAL ALANDA ALTERNATİF GELİR KAYNAKLARININ OLUŞTURULMASI,KIRSAL EKONOMİK ALTYAPIBNIN GÜÇLENDİRİLMESİ,TARIMSAL FAALİYETLER İÇİN GELİŞTİRİLEN YENİ TEKNOJOLİLERİN ÜRETİCİLER TARFINDAN KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI,YÜRÜTÜLMEKTE OLAN KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARININ ETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI,KIRSAL TOPLUMDA YEREL KALKINMA  KAPASİTESİNİN OLUŞTURULMASINA KKATKI SAĞLAMAK İÇİN YENİ TEKNOLOJİ İÇEREN YATIRIMLAR İLE BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN ESASLARIN BELİRLENMESİDİR.
Kapsam
Madde 2-Bu karar 1/1/2016-31/12/2020 Tarihleri arasında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak,tarım ve tarım dışı istih<damı geliştirmek gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için,kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete dönük yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelikyatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde-3:(1)Bu karar 18/04/2006 tarihli ve5488 sayılı tarım kanunun 19.cu maddesi ile4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve kırsal  kalkınmayı destekleme kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde -4) (1)Bu kararın uygulanmasında;
a-)Bakanlık:Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını
b-)Genel Müdürlük;Tarım reformu genel müdürlüğünü
c-)Hibeye esas proje tutarı:Tebliğde belirtilen kriterleri desteği sağlayan hibe desteği verilecek uygun maliyet toplamını
ç-)Hibe sözleşmesi;Proje sahipleri ile il müdürlüğü ve il koordinatörlüğü arasında imzalanan  ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
d-)İl Koordinatörlüğü;Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu il koordinatörlüğünü,
e-)İl Müdürlüğü;Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü,
f-)Kırsal ekonomik altyapı;Kırsal turizm,el sanatları ve katma değerli ürünler,çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi,bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi,bilişim sistemleri ve eğitimi,kültür balıkçılığı,ARICILIK ve ARI ürünleri ile makine parklarını,
g-)KURUM;Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumunu ifade eder.
DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI VE NİTELİKLERİ
mADDE-5)bU KARAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNEİLİKİN YATIRIM KONULARINI KAPSAR.
A-)tARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ,DEPOLANMASI,PAKETLENMESİ VE PAZARLANMASINA DÖNÜK YATIRIMLAR
b-)Tarımsal üretime yöneliksabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları
c)Yenilebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı
d-)Bireysel sulama sistemleri
e-)Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları
f-)Bu karar kapsamında yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacındakullanılmak üzere,yenilebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler
2-)Bu karar aşağıda belirtilen nitelikteki yatırımları kapsar...
a-)Yeni yatırımlar
b-)Kısmen tamamlanmış yatırımların bitirilmesine dönük yatırımlar
c-)Kapasite arttırımı,modernizasyon ve teknoloji yenilenmesine dönük yatırımlar.
PROJE TUTARLARI VE DESTEKLENME ORANLARI
Madde 6)Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarı üstlimitinin %50 sine hibe yoluyla destek verilir.
2-)Proje bütçesi katma değer vergisi KDV hariç hazırlanır.
3-)Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.
4-)Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması şarttır.
DESTEKLEME KAPSAMIİLLER
Madde 7-)Bu karar uyarınca 81ilde destekleme kapsamına alınacak proje konuları çıkarılacak tebliğle belirlenir.
FİNANSMAN VE ÖDEMELER
madde 8-)Bu karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak,ilgili malı yıl bütçe kanunu ile tassis edilen ödeneklerden karşılanır.T.C:ZİRAAT BANKASI A.Ş aracılığıyla ödenir.Bu kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan ödeme tutarının %0,2 oranında Z:B.hizmet komisyonu ödenir.
2-)Bu karar kapsamındaproje başvuruları ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.
DESTEKLERDEN YARARLANACAK OLANLAR
madde9-)  1-)Bu karar kapsamında hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
2-)Bu karar kapsamında diğer yararlanamayacaklar tebliğ ile belirlenir.
DENETİM VE CEZAİ HÜKÜMLER
madde 10-)   1-)Bu karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri bakanlık alır.
2-)Haksız ödendiği tesbit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar 21-7-1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarınıntahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre tahsil edilir.Alacakların kurum alacağı olması durumunda 5648 sayılı kanunnun ilgili hükümleri uygulanır.
3-)İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılanödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tesbit edilen kişiler 5 yıl süreyle devlet desteklerinden mahrum bırakılırlar.
DİĞER HÜKÜMLER
madde 11-)
1-)Bu kararın uygulanması ile ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.Bu tebliğler kapsamındaki uygulamaları Bakanlık adına Genel Müdürlük veya kurum yürütür.Bu tebliğlerin hazırlanmasında 31-12-2014 tarihli ve 2014/45 sayılı yüksek planlama kurulu kararım ile kabul edilen Ulusal Kırsal Kalkınma Strajesinin 2014-2020 temel amaç ve ilkeleri politika öncelikleri ve tedbirleridikkate alınır.
2-)18-01-2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan KKD kapsamında tarıma dayalı yatırımlar ile makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin karara dayanılarak çıkarılan tebliğlere ait iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar anılan karar kapsamında hibe ödemelerine devam edilir.
3-)Kalkınma ajansları,tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programlarının tasarımında potansiyel faydanılacıların niteliği desteklenecek yatırımlar,ve hibe oranlarının tesbiti hususlarında bu karar ve bu kararın uygulanmasına ilikin usül ve esasları düzenleyecekolan tebliğ hükümlerini gözetir.
4-)Bakanlık ve Kalkınma Bakanlığı merkezde il müdürlükleri ve il koordinatörleri ve kalkınma ajansları ise yerel düzeyde gerekli koordinasyonu ve iş birliğini sağlar.
YÜRÜRLÜK
 Madde 12-
1-)Bu karar 1-1 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13-)
1-)Bu karar hükümlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder